Ouderbetrokkenheid

Onze school is voor kinderen, leerkrachten en voor ouders. Wij vinden het prettig als u zich thuis voelt op Hof ter Weide. Uitgangspunt daarbij is dat school en ouders partners zijn in de opvoeding. Het is belangrijk dat u weet wat er op school gebeurt en hoe wij omgaan met uw kind. De school begint officieel om 8.15 uur. De ouders kunnen elke ochtend hun kind om 8.05 uur de school in begeleiden. De leerkracht is aanwezig in de klas en ontvangt de kinderen. Om 8.15 uur nemen we afscheid van de ouders in de groep. Wij starten de lessen om 8.15. Ook na school is er voor u de mogelijkheid om de klas in te lopen en een afspraak te maken met de leerkracht. Deze gesprekken zijn vooral bedoeld voor persoonlijke vragen of opmerkingen over de ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het prettig als u een afspraak maakt om dan ook de tijd te nemen om naar uw vragen te luisteren. Een kleine vraag tussendoor kan natuurlijk altijd. Tijdens de ouderavonden is er gelegenheid voor de ouders om vragen te stellen over het onderwijsconcept en de organisatie en om mee te denken over de ontwikkeling van ons onderwijs. Wij verwachten van de ouders dat zij op deze avonden aanwezig. 

Hof ter Weide is een school voor kinderen, leerkrachten en ouders. Wij streven er naar dat iedereen zich prettig en thuis voelt. Het is belangrijk dat u weet wat er op school gebeurt en hoe wij omgaan met uw kind. Regelmatig contact en samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij noodzakelijk voor de begeleiding en opvoeding van de kinderen. Door een nauw contact tussen ouders/ verzorgers en de leerkrachten is het mogelijk de opvoeding thuis en op school op elkaar af te stemmen. Tenslotte hebben we een gemeenschappelijk doel: Uw kind op weg helpen te groeien naar een volwassen plaats in de samenleving. 

Om betrokken te zijn bij de school is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en dat wij op de hoogte zijn van uw wensen en ideeën. Dat kan op de volgende manieren:

  • In de tweede week van het schooljaar vinden er afstemmingsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken bespreekt u de onderwijsbehoefte van uw kind;
  • Aan het begin van ieder schooljaar wordt in iedere groep een informatieavond gehouden. De leerkrachten vertellen dan over leerdoelen, lesmateriaal en de gebruikte methoden. Een mooie gelegenheid voor ouders om de leerkracht beter te leren kennen en te horen en te bekijken wat uw kind gaat leren; 
  • Twee keer per jaar zijn er portfoliogesprekken;
  • Na schooltijd staan leerkrachten open voor vragen en of opmerkingen. Zo nodig kunt u een afspraak maken voor een gesprek;
  • De nieuwsbrief (de HtW-update) verschijnt om de vier weken;
  • Op vrijdag wordt er door de leerkracht een stukje geschreven op social schools (ouderportaal) over wat de kinderen de afgelopen week hebben geleerd en/of hebben meegemaakt;
  • Onze schoolgids is te lezen op onze website. Op aanvraag kunnen wij voor mensen die geen internet hebben een papieren versie geven;
  • De jaarkalender ontvangt u in de eerste week van het nieuwe schooljaar; 

Wij hebben veel waardering voor betrokken ouders, die hun steentje kunnen bijdragen aan onze school. Er zijn altijd veel handen nodig bij diverse activiteiten. Wij willen graag uw hulp hierbij. U kunt hierbij denken aan helpen bij uitjes, bij festiviteiten, als klassenouder etc.

Oudercommissie

Op school vinden feestelijke activiteiten plaats. Vieringen met Kerst, Pasen en carnaval, sportdag, schoolreisjes, uitstapjes en vele andere activiteiten komen echter niet vanzelf tot stand. De school heeft een oudercommissie die bestaat uit ongeveer 9 ouders. De OC organiseert in overleg leuke activiteiten en verrichten hand- en spandiensten tijdens festiviteiten.

De oudercommissie krijgt haar inkomsten vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die zij jaarlijks aan de ouders vraagt. Hiervan organiseert en financiert zij de vieringen en andere activiteiten. De school krijgt hiervoor geen geld van de overheid. Zonder geld van de ouders kunnen de extra activiteiten en traktaties niet worden bekostigd.

De oudercommissie komt ongeveer om de zes weken bij elkaar om de activiteiten door te spreken. De OC bestaat uit een voorzitter, penningmeester, en ouderleden. De activiteiten op school worden door de oudercommissie en het team georganiseerd volgens een jaarplanning.