Ons profiel

In dit basisprofiel geven wij aan hoe wij vormgeven aan de kernwaarden van onze school:

Zelfbewust

Op Hof ter Weide stimuleren wij zelfbewustzijn. Ons doel is om leerlingen klaar te maken voor de moderne maatschappij. We stimuleren hen om hun eigen kracht en valkuilen te ontdekken. Om te leren leren, doelen te stellen, te plannen, keuzes te maken, zelfstandig te werken en terug te blikken op wat je nu eigenlijk hebt geleerd.

Samen

Samen willen we het beste in ieder kind naar boven halen. We zijn betrokken bij elkaar en onze leerlingen, geven ze vertrouwen en hebben aandacht voor hun persoonlijke welbevinden. We stimuleren goede relaties onderling en hebben respect voor elkaars keuzes. Samenwerken versterkt.

Deskundigheid

Op Hof ter Weide kijken we naar de kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten. Onze leerkrachten zijn divers opgeleid en hebben zich gespecialiseerd in onder andere leermoeilijkheden, coaching, en talentontwikkeling. In ons team delen wij onze kennis om te blijven ontwikkelen en onze leerlingen onderwijs op maat te kunnen bieden.

Vernieuwend

Op Hof ter Weide staan we voor zelfreflectie en verbetering. We geven boeiend onderwijs door doelgericht en thematisch (IPC) te werken. We borgen onze successen en hebben oog voor verbetering.

Eigenzinnig

Op Hof ter Weide zijn we best een tikkeltje eigenzinnig. Waar nodig durven we buiten de geijkte kaders te denken. We geven ruimte aan leerlingen en leerkrachten om verschillend te zijn. Niemand is hetzelfde en dat willen we ook helemaal niet. Iedereen mag oprecht en bevlogen zichzelf zijn.

Kinderen leren 'leren'

Een belangrijk doel op Hof ter Weide is het ‘leren’ leren. Kinderen leren bij ons doelen stellen, plannen, keuzes maken, zelfstandig informatie zoeken en verwerken en terugblikken op wat je nu eigenlijk geleerd hebt.

Daarbij houden we ons aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Dit zijn richtlijnen voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen aan het einde van het basisonderwijs. De kerndoelen bevinden zich op vijf leergebieden: taal en communicatie, rekenen en wiskunde, oriëntatie op de mens en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs.

Deze kerndoelen zijn uitgezet in leerlijnen. Een leerlijn geeft voor een bepaald leergebied aan hoe kinderen van een bepaald beginniveau tot de kerndoelen komen. Belangrijke momenten in de leerlijn zijn tussendoelen. Op Hof ter Weide beschrijven we deze doelen in begrijpelijke taal voor onze leerlingen. Zo houdt het kind zelf zicht op zijn ontwikkeling en weet het kind wat het einddoel is waar naar toe gewerkt wordt. Zo gaat het leren leren en het werken aan kerndoelen samen!

Leeractiviteiten

Alle leeractiviteiten op Hof ter Weide zijn gericht op het verwerven van de bovenstaande leerinhouden.

De reken- en taalinstructies zijn op vaste momenten. Vervolgens plannen de kinderen zelf tijd om de verwerking van de lessen te maken. Hierbij werken de kinderen aan eigen en standaard reken- en taaldoelen.

In de middag werken we in alle groepen met IPC. IPC staat voor International Primary Curriculum. IPC werkt groep overstijgend. Groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8 werken gezamenlijk aan een unit (thema). Er zijn vakinhoudelijke doelen voor taalvaardigheid, rekenen en wiskunde, natuur en techniek, ICT, ontwerptechnologie, geschiedenis, aardrijkskunde, muziek, lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs), kunstzinnige vorming en mens en samenleving. De gezamenlijke units duren 4 tot 8 weken en worden vanuit de verschillende vakgebieden belicht.

De opbouw en ontwikkeling van de unit is in iedere klas te volgen via het IPC bord. Middels dit groeiende bord worden de leerdoelen zichtbaar gemaakt voor kinderen en ouders. Kinderen kunnen hun creativiteit ontwikkelen bij IPC. Tevens is er veel ruimte voor de talenten van een kind!

Leeromgeving

Op Hof ter Weide ziet de leeromgeving er aantrekkelijk uit en zijn de klaslokalen zodanig ingericht dat kinderen uitgedaagd worden tot leeractiviteiten. Het is aan de materialen te zien dat wij de overtuiging hebben dat kinderen niet alleen maar leren met hun hoofd, maar ook met hun handen, door het omgaan met allerlei ontwikkelingsmateriaal in speelse activiteiten.

De school is zo ontworpen dat er elke keer 4 lokalen om een open ruimte zijn gecreëerd. Wij noemen dit een vogelweide. Een vogelweide bestaat uit de groepen 1-2, 3-4, 5-6 of 7-8. Zo hebben wij vier kleine scholen in onze grote schoolorganisatie.

De kinderen zitten zo mogelijk in homogene groepen. Binnen de vogelweide is er de mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar te helpen.

Het volgen van de ontwikkeling, portfolio

Om kinderen een goed onderwijsaanbod te doen, waarin ieder kind uitgedaagd en ondersteund wordt, is het belangrijk om kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling: op sociaal-emotioneel gebied, maar ook op de leerlijnen die leiden naar het behalen van de kerndoelen. Hiervoor zijn observaties en toetsen de belangrijkste instrumenten. Deze gegevens worden verwerkt in het (digitaal) portfolio van het kind.

Om de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van de basisvaardigheden goed in beeld te krijgen en te kunnen normeren (dat wil zeggen vergelijken met de resultaten van de gemiddelde Nederlandse leerling) nemen wij vanaf groep 2 twee keer per jaar genormeerde toetsen af.

Op Hof ter Weide maken kinderen en leerkrachten samen een leerlingportfolio, waarmee de ontwikkeling van het kind voor het kind zelf én voor zijn ouders in beeld gebracht wordt. Kinderen denken samen met de leerkracht na over wat ze hebben bereikt. Ze kiezen welke werk, van wat ze geleerd hebben, ze willen bewaren en laten zien. Het portfolio gaat twee keer per jaar mee naar huis en de leerkracht voert naar aanleiding van dit portfolio een portfoliogesprek met de ouders.

'Op Hof ter Weide leert een kind wie hij is, wat hij kan en wat hij wil!