Ouderbetrokkenheid 

Onze school is voor kinderen, leerkrachten en voor ouders. Wij vinden het prettig als u zich thuis voelt op Hof ter Weide. Uitgangspunt daarbij is dat school en ouders partners zijn in de opvoeding. Het is belangrijk dat u weet wat er op school gebeurt en hoe wij omgaan met uw kind. De school begint officieel om 8.15 uur. De ouders kunnen elke ochtend hun kind om 8.00 de school in begeleiden. Om 8.05 uur is er een inloop in alle groepen. De kinderen gaan zelf aan het werk en kunnen de ouders laten zien wat zij de vorige dag gedaan hebben. De leerkracht is aanwezig in de klas en ontvangt de kinderen. Om 8.15 uur nemen we afscheid van de ouders in de groep. Wij starten de lessen om 8.15. Ook na school is er voor u de mogelijkheid om de klas in te lopen en een afspraak te maken met de leerkracht. Deze gesprekken zijn vooral bedoeld voor persoonlijke vragen of opmerkingen over de ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het prettig als u een afspraak maakt om dan ook de tijd te nemen om naar uw vragen te luisteren. Een kleine vraag tussendoor kan natuurlijk altijd. Tijdens de ouderavonden is er gelegenheid voor de ouders om vragen te stellen over het onderwijsconcept en de organisatie en om mee te denken over de ontwikkeling van ons onderwijs. Wij verwachten van de ouders dat zij op deze avonden aanwezig. 

Hof ter Weide is een school voor kinderen, leerkrachten en ouders. Wij streven er naar dat iedereen zich prettig en thuis voelt. Het is belangrijk dat u weet wat er op school gebeurt en hoe wij omgaan met uw kind. Regelmatig contact en samenwerking met ouders/verzorgers vinden wij noodzakelijk voor de begeleiding en opvoeding van de kinderen. Door een nauw contact tussen ouders/ verzorgers en de leerkrachten is het mogelijk de opvoeding thuis en op school op elkaar af te stemmen. Tenslotte hebben we een gemeenschappelijk doel: Uw kind op weg helpen te groeien naar een volwassen plaats in de samenleving. 

Om betrokken te zijn bij de school is het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en dat wij op de hoogte zijn van uw wensen en ideeën. Dat kan op de volgende manier:
• In de tweede week van het schooljaar vinden er afstemmingsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken bespreekt u de onderwijsbehoefte van uw kind;
• Aan het begin van ieder schooljaar wordt in iedere bouw een informatieavond gehouden. De leerkrachten vertellen dan over leerdoelen, lesmateriaal en de gebruikte methoden. Een mooie gelegenheid voor ouders om de leerkracht beter te leren kennen en te horen en te bekijken wat uw kind gaat leren; 
• Er wordt twee keer per jaar een algemene ouderavond georganiseerd rondom een actueel thema; • Na de algemene ouderavonden plannen wij een oude café, om elkaar informeel te ontmoeten; • Twee keer per jaar zijn er portfoliogesprekken;
 • Na schooltijd staan leerkrachten open voor vragen en of opmerkingen. Zo nodig kunt u een afspraak maken voor een gesprek; 
• De Nieuwsbrief verschijnt om de drie weken op donderdag; • Daarnaast kan het zijn dat per groep specifieke schriftelijke informatie gemaild wordt of meegegeven wordt aan uw kind. • Onze schoolgids is te lezen op onze website. Op aanvraag kunnen wij voor mensen die geen internet hebben een papieren versie geven. • De jaarkalender ontvangt u in de eerste week van het nieuwe schooljaar; • Wanneer u een idee heeft met betrekking tot de school kunt u dit idee deponeren in de ’Hof ter Weide ideeënbus’, dit is de rode brievenbus in de hal. Het team bespreekt dit idee en de uitkomsten hiervan koppelen we terug naar de desbetreffende ouder.• Wij hebben een aantal keer per jaar een koffie-ochtend. U kunt dan vrijblijvend op de koffie komen en een voor u belangrijk punt bespreken met de directie of het zorgteam.• Op onze website wordt regelmatig actuele informatie gezet. Vanaf september 2015 werken wij met een ouderportaal die alleen toegankelijk is voor ouders die in een betreffende groep zitten. 

 Wij hebben veel waardering voor betrokken ouders, die hun steentje kunnen bijdragen aan onze school. Er zijn altijd veel handen nodig bij diverse activiteiten. Wij willen graag uw hulp hierbij. U kunt hierbij denken aan helpen bij uitjes, bij festiviteiten, als klassenouder etc.

Ouderraad

Een belangrijke taak van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen de school en de ouders. De ouderraad vergadert maandelijks en bespreekt de inzet van de ouders bij en de financiering van activiteiten in de school, die niet bekostigd worden door het ministerie. Te denken valt daarbij aan het sinterklaas- en kerstfeest, carnaval, Pasen, avondvierdaagse, schoolreisje e.d. De ouderraad legt de begroting en het financieel jaarverslag elk jaar voor in een algemene ouderavond aan alle ouders van de school. Tijdens deze vergadering stellen de ouders op basis van de begroting de hoogte van de ouderbijdrage vast.  De ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht. Belangrijk is echter wel dat u zich moet realiseren dat de activiteiten die met dit geld georganiseerd worden, activiteiten zijn die niet meer weg te denken zijn uit een basisschool. Bij te weinig inkomsten vervallen er activiteiten. Het kan natuurlijk zo zijn dat de betaling problemen oplevert. U kunt dan contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad om een betalingsregeling af te spreken. Maar het kan ook gebeuren dat er ouders zijn die meer willen betalen. U begrijpt wel dat we daar geen enkel probleem mee hebben. Het schoolkamp wordt niet volledig uit de ouderbijdrage bekostigd. Er wordt daarvoor jaarlijks een extra bijdrage gevraagd.

U-pas houders krijgen korting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Marc Otto penningmeester,htw.penningmeester@gmail.com.