Remedial Teaching (RT)

Het kan zijn dat kinderen in aanmerking komen voor RT. Remedial teaching (RT) is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes. De leerkracht die deze hulp geeft, heet een remedial teacher. De RT-er probeert eerst een beeld te krijgen van het probleem aan de hand van een gesprek, toetsen en/of observaties. Daarna wordt een handelingsplan opgesteld met de doelen voor de komende periode.Op Hof ter Weide wordt voor een periode van 6 tot 8 weken RT ingezet. Voor een kind in aanmerking komt, heeft een kind in de groep al aantoonbaar extra ondersteuning gekregen. Als de groepsleerkracht een leerling binnen de groep niet voldoende kan begeleiden, kan RT aangevraagd worden. De RT-er en de IB-er besluiten op basis van door de groepsleerkrachten aangeleverde gegevens welke leerlingen in aanmerking komen voor RT. 

Daarnaast is er per week enkele uren begeleiding voor kinderen waarvoor een arrangement is aangevraagd en ontvangen. Wij gaan als school zorgvuldig om met de aanname van leerlingen met een arrangement. 

Plusprofiel

Op Hof ter Weide streven wij naar een passend onderwijsaanbod voor iedere leerling en daarom is er ook voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben naast het reguliere lesprogramma extra aandacht. In alle groepen is er de mogelijkheid om te compacten en verrijken. Dit houdt in dat lesstof die een leerling al beheerst, zo veel mogelijk wordt ingekort (gecompact), zodat er tijd vrij komt voor verrijkingsopdrachten. Wij hebben verrijkingswerk op zeer uiteenlopende gebieden, van projecten voor kleuters en bovenbouwleerlingen tot uitdagende spellen en rekenkrakers. Al het verrijkingsmateriaal is er op gericht om de leerling in de eerste plaats vaardigheden aan te leren. Leren doorzetten, vragen durven stellen en leren om te leren.

Naast het verrijkingsmateriaal in de groepen is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusgroep. In de plusgroep ontmoeten de kinderen elkaar en werken zij samen aan verrijkende opdrachten onder leiding van één van onze twee plusleerkrachten, Ryanne en Anne-Marie, die zich gespecialiseerd hebben in het onderwijs aan pluskinderen. Er zijn plusgroepen voor de kinderen van groep 1 t/m groep 8. 

RT+

Voor pluskinderen die vastlopen op vaardigheden als plannen, starten met een taak, flexibiliteit en/of bij één van de andere executieve vaardigheden, bieden wij RT+. Remedial Teaching (RT) is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen hebben en dan in dit geval specifiek voor pluskinderen die vaak een andere aanpak of manier van denken hebben. 

Ons onderwijs is voortdurend in beweging door nieuwe inzichten en ervaringen. Mocht u nog geïnteresseerd zijn en/of verdere vragen aan ons hebben, kom gerust een keertje kijken!