IPC - International Primary Curriculum

Plezier in leren en de wil om de wereld te ontdekken is kinderen van nature gegeven.
Dit willen wij centraal stellen in ons onderwijs. Wij streven er naar kinderen te laten leren in een betekenisvolle context. Zij kunnen op Hof ter Weide de wereld aan den lijve ondervinden en nieuwe ervaringen op doen die hun horizon verbreden.

Daarom werken wij sinds schooljaar 2013-2014 met IPC (International Primary Curriculum), een organisatiemodel voor echt adaptief onderwijs, afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen. Met dit curriculum worden wereldoriëntatie en de creatieve vakken thematisch aangeboden in een doorgaande lijn, in de groepen 1 t/m 8. Elk thema heeft duidelijk omschreven leerdoelen, die bij alle leerlingen bekend zijn en een belangrijke bijdrage leveren aan een zeer efficiënt leerproces.
Een belangrijk aspect van IPC is dat het zelf ontdekkende, al doende leren van kinderen en de directe instructie van de leerkracht elkaar op een slimme wijze aanvullen. Dat zorgt voor aanmoediging, verdieping en enthousiasme. Het leren door IPC sluit perfect aan bij onze onderwijsvisie, want wij vinden het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op een leven als wereldburger. De verschillende thema’s binnen IPC leren de kinderen niet alleen respect te ontwikkelen voor elkaar en elkaars verschillen en overeenkomsten, maar maakt ze ook bewust van de landen en nationaliteiten om ons heen. Ook geeft het ze meer inzicht in hun eigen rol en bijdrage als wereldburger.

We kunnen veel schrijven over IPC en daarbij ons enorme enthousiasme uiten maar om wat meer inzicht te krijgen is het toch wel makkelijk om IPC samen te vatten d.m.v. de drie uitgangspunten:

Great learning: Het gaat uit van kennis die kinderen al hebben, en breidt deze uit in een gestructureerd leerproces. Kinderen ontwikkelen wereldburgerschap door telkens verbanden te leggen tussen datgene dat zij leren en de wereld waarin zij leven.

Great teaching: Leerkrachten maken zelf de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk. Zij gaan niet uit van een boek, maar bedenken en organiseren zelf en samen de vorm en uitvoering van de lessen.

Great fun: Een integraal, thematisch curriculum. Leren door nauw samen te werken, vanuit intrinsieke motivatie en door gebruik te maken van verschillende vormen van intelligentie.

Binnen IPC leren de leerlingen zo veel mogelijk door te ervaren en onderzoeken. We spreken over rijke leeractiviteiten.
Een rijke leeractiviteit: 

 • bevat open opdrachten, met ruimte voor eigen inbreng

 • bevat een hoge mate van complexiteit en een hoog abstractieniveau

 • bevat authentieke contexten en complexe real-life problemen

 • doet een beroep op de zelfstandigheid van leerlingen

 • doet een beroep op meerdere begaafdheidsgebieden; MI – Gardner

 • doet een beroep op hogere orde denkvaardigheden zoals analytisch, creatief en kritisch denken; Bloom

 • doet een beroep op metacognitieve vaardigheden, d.w.z. denken over denken

 • stimuleert de autonomie en eigen verantwoordelijkheid

 • stimuleert tot een onderzoekende houding

 • lokt uit tot een reflectieve houding

 • draagt bij aan meer zelfinzicht bij leerlingen

De leerlingen, ouders en natuurlijk ook de leerkracht kan dit terugzien op het belangrijkste middel van IPC, ons IPC bord! Deze is in iedere klas aanwezig en laat zien wat de leerlingen hebbe gedaan, geleerd, en ontdekt en vooral ook nog willen weten.
Het bord gebruiken we om terug te kijken, vooruit te kijken en om ons leerproces zichtbaar te maken.

De leerjaren zijn opgedeeld in zogenaamde mileposts, namelijk de Early Years (groep 1-2), Milepost 1 (groep 3 en 4), Milepost 2 (groep 5 en 6) en Milepost 3 (groep 7 en 8).

We spreken op onze school met de leerlingen over drie fases binnen het leerproces: de aanvangsfase, de ontwikkelingsfase en de beheersingsfase.

De moderne samenleving vraagt om zelfsturende en zelfstandige mensen die initiatieven nemen en actief en creatief zijn. Mensen die beslissingen kunnen nemen, kunnen samenwerken en overleggen, die zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van zichzelf en van anderen. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn onmisbaar, maar het bredere scala aan vaardigheden zijn voor ons even belangrijk. In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daar op Hof ter Weide op voor.

De parade

Een keer per jaar sluiten we ons IPC jaar af met een geweldig feest. Onze eigen HtW parade.

Met de hele school werken we aan een gemeenschappelijk thema en laten graag aan ouders en elkaar zien hoe we werken met IPC. Denk aan dansvoorstellingen, muziek, theater, een museum, heerlijk eten door de aanwezige foodtrucks, onze eigen DJ, overal vlaggetjes, spelletjes en vooral blije kinderen en trotse ouders. Een heerlijke afsluiting waar we trots op zijn.