Onderwijs

Het onderwijs op Hof ter Weide bestaat behalve uit de reguliere lessen uit een aantal belangrijke aspecten. In ons onderwijs zijn de volgende aspecten zichtbaar:

 • Talentontwikkeling
 • Handelingsgericht werken
 • Plusprofiel
 • Kanjertraining & Mindfulkids
 • Pedagogisch klimaat
 • Rol van de leerkracht

Hieronder worden de bovenstaande aspecten nader toegelicht.

Talentontwikkeling

Talentenontwikkeling heeft op onze school een grote plek. Naast de basis- en zaakvakken willen we kinderen hun talenten laten ontwikkelen. Onder schooltijd gebeurt dit tijdens de uitwerking van IPC. Hierbij worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, biologie, creatieve vakken, bewegingsonderwijs, internationalisering en burgerschap geïntegreerd aangeboden in projectvorm. Kinderen kunnen hun talenten daar goed ontplooien. Tevens bieden wij de kinderen per vogelweide (units) de tijd en ruimte om hun talent te ontwikkelen bij het volgen van een aanbod(korte cursus) met de talentenmiddag of presenteren zij hun talent aan leerlingen en/of ouders bijvoorbeeld door open podium.

Binnen Hof ter Weide vinden wij het erg belangrijk dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces, ook geloven wij erin dat samenwerken met verschillende leerjaren van grote meerwaarde kan zijn.

Om deze visieaspecten een prominente plek te geven binnen de school, naast het toepassen in de dagelijkse klassenpraktijk, hebben wij de talentenboom bedacht.

In elke Vogelweide is er een boom van hardboard met 3 takken. Op deze takken kunnen kinderen, ouders en leerkrachten hun talenten delen. Er zijn 3 categorieën: ik wil aanbod geven, ik wil mijn talent delen en ik wil iets leren. 

Een persoon die zich voor één van deze categorieën aan wil melden, vult een kaartje in en de leerkracht hangt deze in de boom. Zo verzamelen we 3 weken lang allerlei vraag en aanbod. Na 3 weken sluit de boom en bekijkt elke vogelweide wat er georganiseerd moet worden om tegemoet te komen aan het stukje vraag en aanbod. Een week later, op een donderdagmiddag, vindt dan de talentenmiddag plaats. Op de talentenmiddag zijn alle kinderen binnen de Vogelweide gemixt met elkaar aan het werk met hun talenten. Alle leerkrachten zijn hierbij actief betrokken en ook ouders kunnen een prominente rol spelen in het delen van talenten.

Naast de talentenmiddag bent u als ouder altijd welkom om een bijdrage te leveren binnen het thema waaraan wij op school werken. Denk aan het geven van een les of het delen van ervaring.

Handelingsgericht werken

Ieder mens is uniek en vanuit onze missie en visie erkennen wij dat ieder mens andere onderwijsbehoeften nodig heeft. In onze leef- en leerwereld met kinderen sluiten wij daarop aan door handelingsgericht te werken.

Handelingsgericht werken kent 7 uitgangspunten:

 1. De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal
 2. Kijken naar de wisselwerking tussen kind, leerkracht en ouders en daarop het handelen afstemmen
 3. De leerkracht doet ertoe
 4. Aandacht voor het positieve en de mogelijkheden van het kind
 5. Constructief samenwerken met ouders
 6. Doelgericht werken
 7. Systematisch en transparant werken

Wij geven dit vorm door in gesprek te gaan met kinderen en ouders, observaties te doen, en toetsen te analyseren zodat wij de onderwijsbehoeften in kaart kunnen brengen. Van deze onderwijsbehoeften maken de leerkrachten i.o.m. de intern begeleider een groepsoverzicht en op de hoofdvakgebieden een groepsplan. In deze groepsplannen worden speciale instructiebehoeften en doelen aangegeven. Wij bespreken specifieke leerling behoeftes met ouders tijdens onze afstemmings- en portfoliogesprekken en waar nodig vaker. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben krijgen deze begeleiding in de groep van de leerkracht. Omdat de begeleiding per kind kan verschillen kan het zo zijn dat wij het ene kind op een andere manier aandacht geven dan het andere kind. Naast de extra begeleiding in de groep is er op Hof ter Weide vier dagen per week een Remedial Teacher aanwezig. De RT-er zal i.o.m. de leerkracht en Intern begeleider extra ondersteuning bieden in of buiten de groep.

Plusprofiel

Voor de kinderen die zich bovengemiddeld ontwikkelen hebben wij een pluslijn. Doel van deze pluslijn is dat elk kind op Hof ter Weide de verdieping en de verrijking krijgt binnen de leerstof van zijn leerjaar die bij hem/haar past. Elke leerkracht weet hoe hij binnen onze school kan verrijken/verdiepen, vanuit handelingsgericht werken, binnen het leerjaar van het kind. De extra stof die deze groep kinderen krijgt, kan na korte instructie zelfstandig door de kinderen worden gemaakt.

Kanjertraining

IEDEREEN EEN KANJER OP HOF TER WEIDE!

In alle groepen wordt gewerkt met de kanjertraining. Dit is een programma dat gericht is op de ontwikkeling en instandhouding van een veilig klimaat in de school.
De kanjertraining sluit heel goed aan bij de doelstellingen van het onderwijs en de belevingswereld van het kind. En ondersteunt ook algemene opvoedingsnormen. Het hele team heeft hiervoor een cursus gevolgd.

Bij de kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen.
Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden.

Door in alle klassen op een zelfde manier te werken met de Kanjertraining leren we de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Ook leren we de kinderen dat zij hun gedrag kunnen veranderen wanneer dit nodig mocht zijn.

In de praktijk wordt door middel van verschillende werkvormen gewerkt aan inzicht in het eigen gedrag en in die van de ander.
Het belangrijkste doel van de kanjermethode is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken.

Ook hopen wij met de Kanjertraining de volgende doelen te halen:

 • Er is respect voor elkaar
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen jun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Verder staan de volgende vijf basisregels centraal:

 • Niemand speelt de baas
 • Niemand doet zielig
 • We lachen elkaar niet uit
 • We helpen elkaar
 • We vertrouwen elkaar

Tevens wordt er op Hof ter Weide jaarlijks in groep 6 en 8 de training MindfulKids aangeboden door Kim Goddijn-Krommert. Zij is groepsleerkracht en gecertificeerd Mindfulkidstrainer. Tijdens de MindfulKids training ontwikkelen kinderen hun belangrijkste instrument: aandacht. Door middel van (stilte)oefeningen leren de kinderen dat ze hun aandacht kunnen trainen en ze ervaren hoe ze hun aandacht bewust(er) in het hier en nu kunnen gebruiken.

De training bestaat uit 12 mooie lessen van een half uur en draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De kinderen leren zonder oordeel te kijken naar hun ervaringen. Dit heeft positieve effecten op concentreren, leren, het omgaan met stress en spannende situaties (zoals schooltoetsen), sociale interacties met anderen, sportieve prestaties en regulatie van emoties en gedrag. Op school spelen deze aspecten allemaal een grote rol. Daarom is MindfulKids speciaal ontwikkeld voor het aanleren van deze vaardigheden in de eigen schoolomgeving.

Kim draagt de basisvaardigheden van mindfulness over aan de leerkracht die dagelijks voor de groep staat. Zo kan de leerkracht ook de rest van het jaar samen met de kinderen verschillende oefeningen en opdrachten herhalen. De Universiteit van Amsterdam deed onderzoek naar het effect van deze training. Als u meer wilt weten over de inhoudelijke resultaten, dan kunt u het publieksverslag downloaden vanaf de website van MindfulKids.

Pedagogisch klimaat

Op Hof ter Weide werken en spelen kinderen veel samen. Zij komen elkaar dan ook vaak “tegen” en leren daardoor in die sociale context samen delen, elkaar helpen, naar elkaar luisteren, je mening uiten en andere sociale vaardigheden. Dit leren gaat met vallen en opstaan! Het gaat soms ook gepaard met teleurstelling, onbegrip en conflicten.

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen zich welbevinden en goed leren omgaan met hun eigen emoties en die van anderen werken wij met de Kanjertraining. Kerndoelen van deze training zijn het verbeteren van de relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leraren en het creëren van een veilige sfeer op school, waardoor het emotioneel welbevinden van kinderen toeneemt. In deze training worden de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen ontwikkeld.

Met kinderen wordt gekeken naar hun rol en gedrag in sociale situaties (‘welke pet heb je op?’) en hoe ze het anders kunnen doen in een andere rol. Er worden sociale vaardigheden (bijv. gesprekje voeren, contact maken, vertrouwen geven) geoefend.

Het kringgesprek is bij ons op school een belangrijke werkvorm om te binden en te reflecteren. In deze gesprekken komen allerlei onderwerpen aan bod en is de sfeer in de groep een terugkerend item.

Onze kinderen gaan met plezier naar school.

Rol van de leerkracht

De leerkracht heeft drie verschillende rollen binnen het onderwijsconcept van Hof ter Weide. De rol van leider/instructeur, van begeleideren van observator.

Een rol is die van de leider / instructeur. Hierbij ligt het initiatief voor de activiteit bij de leerkracht en is de leerkracht degene die de leiding heeft en doen er meerdere leerlingen mee. Zeker in de ochtend is dit vaak de rol van de leerkracht: er wordt heldere instructie gegeven over nieuwe taal- en rekenstrategieën, er wordt kennis overgedragen, er wordt samen geoefend etc.

Een andere rol is die van begeleider.Deze rol houdt in dat de leerkracht begeleidt bij de door het kind geïnitieerde activiteit, dat wil zeggen dat de leerkracht langsloopt bij het kind en dan vragen stelt, suggesties doet, uitleg geeft, extra materiaal aanreikt of een andere interventie doet, gericht op het verder helpen en stimuleren van de leerling. Kinderen vragen vanzelfsprekend ook om begeleiding.

Een derde rol is die van observator.Op Hof ter Weide kijkt de leerkracht veel naar de kinderen die aan het werken en spelen zijn. Op grond van deze observaties worden keuzes gemaakt voor het aanbod aan kinderen in de begeleide, geleide en vrije activiteiten.